Bảo hiểm xe máy  50cc và 125cc

Có 2 loại

Loại 1 là    29.930 yên 1 năm

1- Bồi thường phía đối diện không giới
hạn ( Nếu mình sai hoàn toàn )

2- Có luật sư can thiệp

3 – Có công ty chi nhánh và đội nhóm
hỗ trợ tai nạn chuyên nghiệp

4- Cứu hộ xe , hết bình xe , xe hư , xe
rớt mương , được cứu hộ miễn phí 1
năm bao lần cũng được

5- Khi mình sai , bị té xe có vết thương
của mình thì bảo hiểm không ra tiền để
mình trị thương , mình dùng bảo hiểm y
tế của mình để đi bệnh viện

6 – Bảo hiểm chỉ bồi thường phía đối
diện , nếu như mình sai

7 – Nếu như mình đúng , bên kia sai thì
sẽ có đội ngũ chuyên nghiệp bảo vệ
quyền lợi

 

Loại thứ 2 thì đắt

60.000 yên 1 năm , tất cả giống hết

Chỉ khác là

Khi mình sai , mình đụng xe đối
phương , mình bị thương , thì bảo hiểm
sẽ ra số tiền tối đa là 1.000 man để cho
mình điều trị